Δικηγορικό Γραφείο Νικόλαου & Μιχαήλ Βακουφάρη - Θεσσαλονίκη

BLOG


Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 16:41

Σχολιασμός της απόφασης ΑΠ 559/2011

Σχολιασμός απόφασης του Αρείου Πάγου 559/2011

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 524 παρ. 1 και 2 και 528 ΚΠολΔ

Απόρριψη ανακοπής κατά επιταγής προς εκτέλεση σε βάρος επισπεύδουσας πελάτισσας του γραφείου μας με το εξής σκεπτικό:

Στο άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 4335/2015 (μεταβατικές διατάξεις ορίζεται με γενική αφορώσα την εκτέλεση ρύθμιση ότι οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1η-01-2016

Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολΔ η αγωγή εκτός από τα τυπικά στοιχεία κάθε δικογράφου (117-118 ΚΠολΔ) πρέπει να περιέχει επιπλέον:

Αποκλεισμός της ευθύνης του ασφαλιστή ελλείψει αδείας ικανότητας του οδηγού.

Ο συγκοινωνός οφείλει να καταβάλει στον έτερο συγκοινωνό να καταβάλει αποζημίωση για την χρήση του κοινού ακινήτου που συνίσταται στο μίσθωμα το οποίο με πιθανότητα σύμφωνα με τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και τις ειδικές περιστάσεις θα κατέβαλε για την μίσθωση όμοιου ακινήτου (διαμερίσματος).

Υπερημερία πωλητή ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων - διαφυγόντα κέρδη

Σελίδα 1 από 2