Δικηγορικό Γραφείο Βακουφάρης Νικόλαος - Θεσσαλονίκη

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟEνοχικό δίκαιο


-Αποζημιώσεις για ζημίες, ηθική βλάβη (αδικοπραξίες)
-Διάρρηξη συμβολαίων
-Σωματεία- συνεταιρισμοί- ιδρύματα ( ίδρυση- λειτουργεία- λύση)
-Συμβάσεις έργου-εργολαβικά, Συμβάσεις πώλησης κ.α.
-Εκχώρηση απαιτήσεων

Δίκαιο αυτοκινήτων


-Αγωγές αποζημίωσης για υλικές και σωματικές βλάβες, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη

Μισθώσεις


-Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, απλής η επαγγελματικής
-Απόδοση μισθωμάτων, κοινόχρηστων δαπανών και μισθίου

Εμπράγματο δίκαιο


-Προστασία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων
-Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας
-Αγοραπωλησία ακινήτων
-Εγγραφή-εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης
-Δηλώσεις και αγωγές ενώπιον του Κτηματολογίου (δίκαιο Κτηματολογίου)
-Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού
-Υποθήκες-ενέχυρα-δουλείες
-Διεκδικητικές Αγωγές

Οικογενειακό δίκαιο


-Διαζύγιο (συναινετικό -με αντιδικία- με διάσταση)
-Διατροφή τέκνων/συζύγων – συμμετοχή στα αποκτήματα- γονική μέριμνα- επιμέλεια- επικοινωνία
-Προσβολή πατρότητας
-Δικαστική συμπαράσταση
-Ρύθμιση οικογενειακής στέγης

Κληρονομικό δίκαιο


-Δημοσίευση διαθήκης – Προσβολή διαθήκης
-Διανομή κληρονομιάς
-Αποποίηση κληρονομιάς
-Νόμιμη μοίρα

Δίκαιο Αναγκαστικής εκτέλεσης


-Άμεση δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
-Αναγκαστική και συντηρητικής κατάσχεση ακίνητης και κινητής περιουσίας
-Κατάσχεση εις χείρας τρίτου
-Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων
-Κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, αναστολές
-Ανακοπές κατά της εκτέλεσης