Δικηγορικό Γραφείο Βακουφάρης Νικόλαος - Θεσσαλονίκη

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕταιρικό δίκαιο


-Σύσταση εταιριών- καταστατικά
-Μετατροπή- συγχώνευση εταιριών
-Τήρηση πρακτικών εταιριών
-Πτώχευση

Δίκαιο αξιογράφων


-Διαταγή πληρωμής λόγω συναλλαγματικής, επιταγής, τιμολόγια κλπ.
-Τειρεσίας

Δίκαιο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας


-Προστασία επωνυμίας και σήματος
-Κατοχύρωση εμπορικού σήματος- λογότυπο
-Προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό