Δικηγορικό Γραφείο Βακουφάρης Νικόλαος - Θεσσαλονίκη

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ· Αυτοκινητικές διαφορές/ τροχαία

· Νομικές υπηρεσίες, παροχή νομικών συμβουλών

· Δικαστική διεκδίκηση και είσπραξη εμπορικών οφειλών και κάθε μορφής χρηματικών απαιτήσεων

· Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ( ν. 3869/2010)

· Εμπορικές συμβάσεις και συμβάσεις κάθε είδους

· Αγοραπωλησίες ακινήτων

· Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά πράξεων ή παραλείψεων αναθετουσών αρχών ή φορέων από δημόσιο διαγωνισμό που διεξάγεται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

· Δημόσιες συμβάσεις

· Διαγωνιστικές διαδικασίες

· Σύνταξη όρων δημόσιων διαγωνισμών

· Διαδικασίες προετοιμασίας και ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου

· Γνωμοδοτικές υπηρεσίες

· Συνεργασίες με δικηγορικά και συμβολαιογραφικά γραφεία σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο

· Συνεργασίες με γραφεία δικαστικών επιμελητών

· Συνεργασίες με εταιρίες παροχής λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών

· Συνεργασίες με πραγματογνώμονες και γιατρούς

· Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με ταμεία ( Δ.Ο.Υ, ΓΕ.ΜΗ, Περιφέρεια κ.λ.π. )

· Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)

· Διεκδίκηση αποζημιώσεων από αεροπορικές εταιρίες

· Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών(είσπραξη ενοικίων κ.λ.π.)